Тестові завдання - Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 040104 Географія,...

Тестові завдання

з курсу “Мінералогія ґрунтів”


Модуль 1


1. У котрій з фракцій гранулометричних елементів ґрунту переважають первинні мінерали над вторинними ?

1. > 0,001 мм; 2. < 0,001 мм; 3. 3 мм.


2. Поділ ґрунтових мінералів на первинні та вторинні є:

1. Абсолютний; 2. Умовний; 3. Не виразний.


3. В яких ґрунтах вторинні мінерали переважають над первинними ?

1. Чорноземи; 2. Підзоли; 3. Жовтоземи; 4. Латерити.


4. В яких ґрунтах первинні мінерали переважають над вторинними ?

1. Рендзини; 2. Злитоземи; 3. Торфоземи; 4. Червоноземи.


5. Найбільш поширеними первинними мінералами ґрунтів є:

1. Карбонати; 2. Силікати й алюмосилікати; 3. Півтораоксиди.


6. Які елементи є головними складовими первинних мінералів ґрунтів ?

1. Ca, Mg; 2. Na, K; 3. Fe, Mg; 4. Si, Al.


7. До якого підкласу силікатів належать ортоклаз і кварц ?

1. Острівних; 2. Стрічкових; 3. Шаруватих; 4. Каркасних.


8. До якого підкласу силікатів належать слюди ?

1. Острівних; 2. Стрічкових; 3. Шаруватих; 4. Каркасних.


9. До якого підкласу силікатів належать амфіболи ?

1. Острівних; 2. Стрічкових; 3. Шаруватих; 4. Каркасних.


10. Що лежить в основі структури силікатів ?

1. Кремнекисневий тетраедр; 2. Алюмогідроксильний тетраедр;

3. Кремнекисневий октаедр.


11. Як називається процес заміщення частини атомів Si атомами металів у кристалічних решітках ґрунтових мінералів ?

1. Ізоморфізм; 2. Метаморфізм; 3. Метасоматизм; 4. Поліморфізм.


12. Структурами якого типу володіють первинні мінерали ґрунту ?

1. Молярного; 2. Іонного; 3. Аморфного; 4. Кристалічного.


13. У формі чого розташовані іони в кристалах мінералів ?

1. Кристалічної решітки; 2. Кристалічної вітки; 3. Кристалічної сітки.


14. Чим зумовлене взаємне розташування катіонів і аніонів у кристалічній решітці мінералів ?

1. Зарядом іонів; 2. Радіусом іонів; 3. Кількістю іонів.


15. Як називається кількість іонів протилежного знаку заряду, що оточують даний іон ?

1. Числом Авогадро; 2. Координатним числом; 3. Координаційним числом.


16. Що визнача координаційне число ?

1. Заряд частки; 2. Координацію навколо іону; 3. Структуру кристалу.


17. Яку форму оточення навколо іону визначає координаційне число 6 ?

1. Трикутник; 2. Тетраедр; 3. Октаедр; 4. Куб.


18. Якому координаційному числу відповідає координація тетраедр ?

1. 3; 2. 4; 3. 6; 4. 8.


19. Що утворюється при компенсації вільної валентності комплексної алюмокремнієвої групи [Al,Si3O8]1- калієм ?

1. Альбіт; 2. Анортит; 3. Олігоклаз; 4. Ортоклаз.


20. Що утворюється при компенсації вільної валентності комплексної алюмокремнієвої групи [Al,Si3O8]1- натрієм ?

1. Альбіт; 2. Анортит; 3. Олігоклаз; 4. Ортоклаз.


21. Що утворюється при компенсації вільної валентності комплексної алюмокремнієвої групи [Al,Si3O8]1- кальцієм ?

1. Альбіт; 2. Анортит; 3. Олігоклаз; 4. Ортоклаз.


22. Який мінерал відноситься до калієвих польових шпатів ?

1. Анортоклаз; 2. Олігоклаз; 3. Ортоклаз; 4. Бітовніт.


23. Як називаються тонкі субпаралельні зростки альбіту з ортоклазом ?

1. Перити; 2. Пертити; 3. Гетити; 4. Гібсити.


24. Як називаються ізоморфні суміші альбіту і анортиту ?

1. Олігоклази; 2. Ортоклази; 3. Плагіоклази; 4. Плагіозаври.


25. Який мінерал відноситься до калій-натрієвих польових шпатів ?

1. Анортоклаз; 2. Олігоклаз; 3. Ортоклаз; 4. Лабрадор.


26. Який мінерал відноситься до натрій-кальцієвих польових шпатів ?

1. Анортоклаз; 2. Мікроклин; 3. Ортоклаз; 4. Бітовніт.


27. Який мінерал з групи плагіоклазів має вміст анортиту 90 – 100% ?

1. Альбіт; 2. Андезин; 3. Лабрадор; 4. Анортит.


28. Який відсоток анортиту міститься в олігоклазі ?

1. 0 – 10%; 2. 10 – 30%; 3. 50 – 70%; 4. 90 – 100%.


29. У яких фракціях найчастіше зустрічаються польові шпати:

1. Піщаній і пилуватій; 2. Пилуватій і мулистій; 3. Мулистій.


30. Який мінерал з групи польових шпатів стійкіший проти вивітрювання ?

1. Ортоклаз; 2. Анортоклаз; 3. Альбіт; 4. Анортит.


31. Який мінерал з групи плагіоклазів належить до кислих ?

1. Альбіт; 2. Андезин; 3. Бітовніт; 4. Анортит.


32. Який мінерал з групи плагіоклазів належить до основних ?

1. Альбіт; 2. Андезин; 3. Лабрадор; 4. Анортит.


33. Який мінерал з групи плагіоклазів належить до середніх ?

1. Олігоклаз; 2. Альбіт; 3. Лабрадор; 4. Анортит.


34. Співвідношення яких мінералів визначає поділ плагіоклазів на кислі, середні, основні ? 1. Альбіт : анортит; 2. Олігоклаз : анортит; 3. Олігоклаз : андезин.


35. Який мінерал з польових шпатів не розчиняється у кислотах (крім HF) ?

1. Альбіт; 2. Лабрадор; 3. Анортит; 4. Ортоклаз.


36. Який мінерал з польових шпатів розчиняється у кислотах ?

1. Анортоклаз; 2. Мікроклин; 3. Анортит; 4. Ортоклаз.


37. Які властивості ґрунтів визначаються кількістю первинних мінералів ?

1. Хімічні; 2. Водно-фізичні; 3. Біологічні; 4. Фізико-хімічні.


38. Який мінерал є важливим джерелом калійного живлення рослин ?

1. Альбіт; 2. Анортит; 3. Олігоклаз; 4. Ортоклаз.


39. У якому випадку калій з польових шпатів засвоюється рослинами легше ?

1. При подрібненні; 2. При зволоженні; 3. При висиханні.


40. Який тип структури характерний для слюдистих мінералів ?

1. Острівний; 2. Ланцюжковий; 3. Листовий; 4. Каркасний.


41. Який з мінералів входить до групи слюдистих ?

1. Рогова обманка; 2. Халцедон; 3. Мусковіт; 4. Хлорит.


42. Який із слюдистих мінералів представляє калійну слюду ?

1. Серицит; 2. Біотит; 3. Флогопіт; 4. Мусковіт.


43. Який із слюдистих мінералів представляє залізисто-магнезіальну слюду ?

1. Серицит; 2. Біотит; 3. Флогопіт; 4. Мусковіт.


44. Який із слюдистих мінералів представляє магнезіальну слюду ?

1. Серицит; 2. Біотит; 3. Флогопіт; 4. Мусковіт.


45. В яких відкладах широко представлені слюдисті мінерали ?

1. Лесах; 2. Алювіальних; 3. Морені; 4. Колювіальних.


46. В яких ґрунтах практично немає слюдистих мінералів ?

1. Чорноземах; 2. Підзолах; 3. Солонцях; 4. Латеритах.


47. В ґрунтах на елювії гранітів серед слюдистих мінералів переважає:

1. Мусковіт; 2. Біотит; 3. Флогопіт; 4. Серицит.


48. В ґрунтах на елювії базальтів серед слюдистих мінералів переважає:

1. Мусковіт; 2. Біотит; 3. Флогопіт; 4. Серицит.


49. Які екзогенні процеси стимулюють утворення слюдистих мінералів ?

1. Флювіальні; 2. Гляціальні; 3. Схилові; 4. Ерозійні.


50. До яких мінералів відносяться слюди ?

1. Двохшарових; 2. Трьохшарових; 3. Чотирьохшарових.


51. Який шар в структурі слюдистих мінералів знаходиться посередині ?

1. Тетраедричний; 2. Октаедричний; 3. Кубічний.


52. В якій частині кристалічної решітки слюди знаходиться калій ?

1. В тетраедрах; 2. В октаедрах; 3. Між тетраедром і октаедром;

4. Між тетраедрами.


53. Як називається процес утворення слюди в ґрунтових умовах ?

1. Слюдизація; 2. Сіалітизація; 3. Злитизація; 4. Ілітизація.


54. Якими є слюди відносно води ?

1. Гідрофільними; 2. Гідрофобними; 3. Інертними.


55. Джерелом якого живлення для рослин є слюдисті мінерали ?

1. Азотного; 2. Фосфорного; 3. Калійного; 4. Нітратного.


56. У якому випадку частина увібраного калію в слюдах переходить у необмінну форму ?

1. При висушуванні; 2. При зволоженні; 3. При охолодженні.


57. Яку форму мають слюди в електронному мікроскопі ?

1. Геометрично правильну; 2. Округлу; 3. Неправильну.


58. Яку структуру мають первинні хлорити ?

1. Каркасну; 2. Шарувату; 3. Лускувату; 4. Ланцюжкову.


59. Який з мінералів належить до групи кремнезему ?

1. Ціоліт; 2. Халцедон; 3. Христофор; 4. Кремінь.


60. Яку форму кристалів має вторинний кварц ?

1. Округлу; 2. Гексагональну; 3. Видовжену; 4. Ізоморфну.


61. Якою є розчинність кварцу ?

1. Мізерна; 2. Помірна; 3. Висока.


62. У якій фракції кварц зустрічається рідко ?

1. Передколоїдній; 2. Пилуватій; 3. Піщаній; 4. Грубопилуватій.


63. Складовою частиною чого є кремнезем ?

1. Бактерій; 2. Грибів; 3. Актиноміцет; 4. Діатомових водоростей.


64. Який мінерал не володіє вбирною здатністю ?

1. Мусковіт; 2. Кварц; 3. Біотит; 4. Іліт.


65. У якій формі знаходяться мінерали-солі в істинних розчинах ?

1. Іонній; 2. Кристалічній; 3. Аморфній; 4. Колоїдній.


66. В яких ґрунтах присутні мінерали-солі у великих кількостях ?

1. Підзолах; 2. Латеритах; 3. Чорноземах; 4. Солончаках.


67. До якої групи відносяться ґрунти з високим вмістом мінералів-солей ?

1. Автоморфних; 2. Гідроморфних; 3. Галоморфних.


68. Як називається мінерал такого хімічного складу NaCl?

1. Гамбіт; 2. Галіт; 3. Мірабіліт; 4. Хлорит; 5. Сода.


69. Як називається мінерал такого хімічного складу Na2SO4·10H2O ?

1. Гамбіт; 2. Галіт; 3. Мірабіліт; 4. Хлорит; 5. Сода.


70. Як називається мінерал такого хімічного складу Na2СO3·10H2O ?

1. Гамбіт; 2. Галіт; 3. Мірабіліт; 4. Хлорит; 5. Сода.


71. Як називається мінерал такого хімічного складу СаСO3 ?

1. Гамбіт; 2. Галіт; 3. Мірабіліт; 4. Гіпс; 5. Кальцит.


72. Як називається мінерал такого хімічного складу СаSO4·2H2O ?

1. Гіпс; 2. Галіт; 3. Мірабіліт; 4. Хлорит; 5. Сода.


73. Який з мінералів солей володіє найбільшою розчинністю у воді ?

1. Гіпс; 2. Кальцит; 3. Мірабіліт; 4. Галіт; 5. Магнезит.


74. Який мінерал сприяє зниженню кислотності ґрунтів ?

1. Гіпс; 2. Галіт; 3. Мірабіліт; 4. Кальцит.


75. Який мінерал сприяє розсолонцюванню ґрунтів ?

1. Гіпс; 2. Галіт; 3. Мірабіліт; 4. Кальцит.


76. Які мінерали-солі найбільш токсичні для рослин ?

1. Гіпс; 2. Сода; 3. Кальцит; 4. Мірабіліт.


77. Які мінерали-солі сприяють зміцненню ґрунтової структури ?

1. Гіпс; 2. Сода; 3. Кальцит; 4. Мірабіліт.


78. В якому порядку (знизу-ввех) розташовані мінерали-солі при активному засоленні ?

1. Гіпс-кальцит-галіт; 2. Кальцит-галіт-гіпс; 3. Кальцит-гіпс-галіт.


79. Як називається наука про закони просторового розташування атомів в кристалічних речовинах ?

1. Кристалографія; 2. Кристалофізика; 3. Кристалохімія.


Модуль 2


80. У якій з фракцій знаходиться основна частина глинистих мінералів ?

1. Піщаній; 2. Грубопилуватій; 3. Пилуватій; 4. Мулистій.


81. Які мінерали переважають у складі мулистої фракції ґрунтів ?

1. Глинисті мінерали; 2. Оксиди і гідроксиди Fe і Al; 3. Карбонати.


82. Які мінерали мулистої фракції належать до шаруватих силікатів ?

1. Сепіоліт-палигорскіти; 2. Алофани; 3. Глинисті мінерали.


83. Питома поверхня 1 г глинистих мінералів вимірюється:

1. Одиницями м2; 2. Десятками см2; 3. Сотнями м2; 4. Сотнями км2.


84. Вкажіть на чинник, від якого не залежить висока хімічна активність глинистих мінералів ?

1. Наявність на поверхні глинистих кристалітів іонів О2 і ОН;

2. Негативний заряд кристалічної решітки;

3. Сильне електричне поле навколо катіонів на краю мінералів;

4. Наявність в кристалічних решітках полівалентних іонів;

5. Хімічний склад глинистих мінералів.


85. Якої здатності набувають молекули води на поверхні глинистих мінералів, попадаючи в зону електричного поля адсорбованих ними катіонів?

1. Підвищеною здатністю до дисоціації;

2. Пониженою здатністю до дисоціації;

3. Не набувають ніякої здатності.


86. Який вміст глинистих мінералів у суглинкових і глинистих ґрунтах ?

1. 1 – 5%; 2. 5 – 10%; 3. 20 – 40%; 4. :0 – 80%.


87. Яка властивість притаманна глинистим мінералам ?

1. Набухання; 2. Пластичність; 3. Просідання; 4. Твердість.


88. Чим визначаються сорбційні властивості мінеральних ґрунтових горизонтів з низьким вмістом гумусу ?

1. Вмістом і складом первинних мінералів;

2. Вмістом і складом вторинних мінералів;

3. Вмістом і складом глинистих мінералів.


89. Як змінюється структурність малогумусних ґрунтів з високим вмістом лабільних глинистих мінералів ?

1. Покращується; 2. Погіршується; 3. Покращується до певної межі.


90. На якому з показників не базується класифікація глинистих мінералів ?

1. Хімічний склад мінералів;

2. Співвідношення тетраедричних і октаедричних шарів у пакеті;

3. Величина і положення заряду в кристалічній решітці.


91. Яка група глинистих мінералів не належить до диоктаедричних ?

1. Сапоніту; 2. Каолініту; 3. Монтморилоніту; 4. Галуазиту.


92. Як групуються глинисті мінерали за характером заповнення октаедрів ?

1. Дитетраедричні; 2. Диоктаедричні; 3. Тритетраедричні;


93. За співвідношенням тетраедричних і октаедричних сіток в пакетах глинистих мінералів, останні не бувають:

1. Двохшарові; 2. Трьохшарові; 3. Чотирьохшарові; 4. П’ятишарові.


94. Кому належить сучасне визначення терміну “глинисті мінерали” ?

1. Крігеру; 2. Конті; 3. Кубієні; 4. Докучаєву.


95. Як з хімічної точки зору виглядає запис бруситового типу октаедричної сітки глинистих мінералів ?

1. Al(OH)3; 2. Fe(OH)3; 3. Cа(OH)2; 4. Mg(OH)2.


96. Як з хімічної точки зору виглядає запис гібситового типу октаедричної сітки глинистих мінералів ?

1. Al(OH)3; 2. Fe(OH)3; 3. Cа(OH)2; 4. Mg(OH)2.


97. Який з глинистих мінералів має структуру кристалічної решітки 2:1 ?

1. Каолініт; 2. Хлорит; 3. Серпентин; 4. Монтморилоніт.


98. Який з глинистих мінералів має структуру кристалічної решітки 1:1 ?

1. Каолініт; 2. Хлорит; 3. Іліт; 4. Монтморилоніт.


99. Який з глинистих мінералів має структуру кристалічної решітки 2:1:1 ?

1. Каолініт; 2. Хлорит; 3. Вермикуліт; 4. Монтморилоніт.


100. В яку просторову сітку об’єднуються тетраедри в тетраедричному шарі глинистих мінералів ?

1. Тригональну; 2. Гексагональну; 3. Пентагональну; 4. Кубічну.


101. Якими, переважно, структурами представлені у ґрунті глинисті мінерали ?

1. Кристалічними сполуками;

2. Приховано-кристалічними сполуками;

3. Аморфними сполуками.


102. Як називається кількість найближчих до даного атому сусідніх атомів або іонів в кристалічній решітці мінералів ?

1. Атомарне число; 2. Кристалічне число; 3. Координаційне число.


103. Чи різняться між собою радіуси аніонів і катіонів в кристалічних решітках?

1. Однакові; 2. Аніонів більші; 3. Катіонів більші.


104. Як змінюються величини радіусів іонів, що належать до однієї групи періодичної системи ?

1. Практично не змінюються;

2. Закономірно зростають із збільшенням атомного номера;

3. Закономірно зменшуються із збільшенням атомного номера.


105. Як змінюються величини іонних радіусів для іонів зі змінною валентністю

1. Не змінюються;

2. Збільшуються із збільшенням заряду;

3. Зменшуються із збільшенням заряду.


106. Як називається явище, при якому речовини різного хімічного складу кристалізуються в кристали однакової або дуже близької форми ?

1. Псевдоморфізм; 2. Поліморфізм; 3. Ізоморфізм.


107. Як називається явище, при якому в кристалічній решітці заміщають один одного іони з однаковою валентністю ?

1. Одновалентний ізоморфізм; 2. Ізовалентний поліморфізм;

3. Ізовалентний ізоморфізм.


108. Як називається явище, при якому в кристалічній решітці заміщають один одного іони з різною валентністю ?

1. Різновалентний ізоморфізм; 2. Ізовалентний поліморфізм;

3. Гетеровалентний ізоморфізм.


109. Що сприяє проявам ізоморфізму в кристалічних решітках мінералів ?

1. Близькість іонних радіусів; 2. Близькість знаку заряду;

3. Близькість іонних радіусів, знаку і величини заряду.


110. Як називається здатність речовини однакового хімічного складу кристалізуватись в кристали різної форми ?

1. Псевдоморфізм; 2. Поліморфізм; 3. Ізоморфізм.


111. Мінерали графіт і алмаз є яскравим прикладом:

1. Ізоморфізму; 2. Поліморфізму; 3. Псевдоморфізму.


112. Як називається елемент структури кристалічної решітки мінералів, у вершинах якої є чотири іони Оксисену, а в центрі – іон Сіліціуму, який в деяких мінералах ізоморфно заміщається Al ?

1. Поліедр; 2. Тетраедр; 3. Октаедр.


113. Грані якого елемента структури кристалічної решітки мінералів за своєю формою близькі до рівностороннього трикутника ?

1. Поліедра; 2. Тетраедра; 3. Октаедра; 4. Тетраедра і октаедра.


114. Як називається поверхня тетраедричної сітки, на котру виходять основи тетраедрів ?

1. Силанольною; 2. Силоксановою; 3. Силогональною.


115. Як називається елемент структури кристалічної решітки мінералів, у вершинах якої знаходяться гідроксильні групи і (або) іони Оксисену, а в центрі різні катіони, переважно Al, який в деяких мінералах ізоморфно заміщається Mg або Fe ?

1. Поліедр; 2. Тетраедр; 3. Октаедр.


116. Як називається група Si-OH, що утворилась в результаті часткового протонування Оксисену на поверхні тетраедричної сітки ?

1. Силанольною; 2. Силоксановою; 3. Силогональною.


117. Як називаються групи Al-OH октаедрів, що виходять на поверхню ?

1. Силанольними; 2. Алюмінольними; 3. Гідроксинольними.


118. З яких важливих блоків складається кристалічна структура глинистих мінералів ?

1. Тетраедрів і поліедрів; 2. Октаедрів; 3. Тетраедрів і октаедрів.


119. В яких кристалічних структурах катіонами заповнені тільки 2/3 всіх октаедричних пустот, а в центрі октаедрів знаходяться трьохвалентні катіони, переважно Al3+ ?

1. Диоктаетричних; 2. Триоктаедричних; 3. Монооктаедричних.


120. В яких кристалічних структурах катіонами заповнені всі октаедричні позиції, а в центрі октаедрів знаходяться двохвалентні катіони – переважно Mg2+ в ізоморфній суміші з Fe2+ ?

1. Диоктаетричних; 2. Триоктаедричних; 3. Монооктаедричних.


121. Як називається закономірне поєднання тетраедричних і октаедричних сіток в кристалічних решітках глинистих мінералів ?

1. Блок; 2. Паркет; 3. Пакет.


122. Як називається простір між поєднаннями тетраедричних і октаедричних сіток ?

1. Міжблочні проміжки; 2. Міжпаркетні проміжки;

3. Міжпакетні проміжки.


123. Що дозволяє відносити глинисті мінерали до шаруватих силікатів ?

1. Наявність різних шарів тетраедрів і октаедрів;

2. Наявність чергування тетраедрів і октаедрів;

3. Наявність двохмірної тетраедричної і октаедричної сіток.


124. Як позначається трьохшарувате поєднання тетраедрів і октаедрів ?

1. 1:1; 2. 1:2; 3. 2:1; 4. 1:1:1.


125. Який з мінералів належить до двохповерхових шаруватих силікатів ?

1. Монтморилоніт; 2. Каолініт; 3. Хлорит; 4. Вермикуліт.


126. Як позначається двохшарувате поєднання тетраедрів і октаедрів ?

1. 1:1; 2. 1:2; 3. 2:1; 4. 1:1:1.


127. Через які спільні вершини змикаються тетраедрична і октаедрична сітки в кристалічній решітці шаруватих силікатів?

1. Гідроксильні групи; 2. Гідроген; 3. Оксисен; 4. Сіліціум.


128. Як розташовані один відносно одного іони Оксисену кремнекисневих тетраедрів і Сіліціуму алюмогідроксильних октаедрів у пакетах мінералів ?

1. Безпосередньо один під одним; 2. Зміщені один відносно одного;

3. Паралельно один одному.


129. Мінерали якої групи носять назву “кандити” ?

1. Монтморилоніту; 2. Каолініту; 3. Вермикуліту; 4. Хлориту.


130. Яка з формул вказує на галуазит ?

1. AL4(OH)8[Si4O10]; 2. AL4(OH)8[Si4O10]4H2O; 3. AL4(OH)8[Si4O10]8H2O.


131. До яких мінералів за ступенем заселення октаедричних позицій відносяться каолініт і галуазит ?

1. Монооктаедричних; 2. Диоктаедричних; 3. Триоктаедричних.


132. В яких позиціях знаходяться 75% гідроксильних груп октаедрів каолініту і галуазиту?

1. В середині кристалічної решітки; 2. В міжпакетному просторі;

3. На одній з базальних поверхонь.


133. Завдяки чому кристалічна решітка каолініту дуже жорстка і нездатна до міжпакетної сорбції речовини ?

1. Кількості шарів у пакетах; 2. Водневим зв’язкам між пакетами;

3. Характеру заселення вільних октаедричних позицій.


134. Для якого з мінералів властива ЄКО 10 – 25 ммоль екв/кг і низька питома поверхня ?

1. Каолініту; 2. Монтморилоніту; 3. Іліту.


135. Якою іонообмінною здатністю володіє каолініт в кислому середовищі ?

1. Кат іонообмінною; 2. Аніонообмінною; 3. Обоюдною.


136. Який заряд мають бокові відколи часток каолініту і галуазиту ?

1. Позитивний; 2. Негативний; 3. Не мають заряду.


137. Який вплив на родючість ґрунтів має високий вміст мінералів каолінітової групи в тонкодисперсній фракції ?

1. Сприятливий вплив; 2. Несприятливий вплив; 3. Немає ніякого впливу.


138. На вміст яких мінералів вказує високий коефіцієнт виносу з ґрунту елементів живлення мінеральних добрив в дренажні води ?

1. Високий вміст каолініту; 2. Високий вміст монтморилоніту;

3. Високий вміст гідрослюд.


139. Для яких мінералів характерною є занижена буферна здатність відносно більшості елементів живлення, що присутні в ґрунтовому розчині ?

1. Каолінітової групи; 2. Монтморилонітової групи; 3. Гідрослюд.


140. Який тип кристалічної решітки властивий слюдам та ілітам ?

1. 1:1; 2. 1:2; 3. 2:1; 4. 1:1:1.


141. Як називається диоктаедрична слюда з Al в октаедричних пустотах ?

1. Біотит; 2. Флогопіт; 3. Мусковіт.


142. Як називається триоктаедрична слюда з узагальненою формулою К(Mg,Fe2+)3(OH)2[Al,Si3O10] і підвищеним вмістом заліза ?

1. Біотит; 2. Флогопіт; 3. Мусковіт; 4. Серицит.


143. Як називається триоктаедрична слюда з узагальненою формулою К(Mg,Fe2+)3(OH)2[Al,Si3O10] і підвищеним вмістом магнію ?

1. Біотит; 2. Флогопіт; 3. Мусковіт; 4. Серицит.


144. Чим різняться між собою слюди та іліти ?

1. Величиною заряду; 2. Величиною заряду тв вмістом міжпакетного калію;

3. Високим вмістом міжпакетного калію.


145. Де розташований заряд в слюдах та ілітах ?

1. В середині октаедричного шару; 2. В міжпакетному просторі;

3. В тетраедричній сітці поблизу міжпакетного катіону.


146. Чи здатні власне слюди та іліти до міжпакетної сорбції ?

1. Слюди – здатні, іліти – ні; 2. Слюди – нездатні, іліти – здатні;

3. Слюди – нездатні, іліти – малоздатні.


147. Як називаються обмінні позиції на бокових відколах кристалітів іліту ?

1. Моноклинні; 2. Триклинні; 3. Клиноподібні.


148. Що сприяє міцному закріпленню К+, NH4+, Rb+ і Cs+ в в міжпакетних позиціях ілітів ?

1. Близькість між пакетами; 2. Місце розташування заряду в тетраедрах.

3. Близькість іонних радіусів діаметру гексагональних пустот тетраедричних сіток.


149. Яке походження мусковіту і біотит–флогопіту ?

1. Гіпергенне; 2. Негіпергенне; 3. Різної ґенези.


150. Яке походження іліту ?

1. Гіпергенне; 2. Негіпергенне; 3. Різної ґенези.


151. Яка величина заряду на елементарну ланку структури мусковіту ?

1. 0,7–0,9; 2. 1,0; 3. 2,2; 4. 3,0; 5. 3,5.

152. Яким із зазначених мінералів не властивий ізоморфізм ?

1. Каолініт; 2. Іліт; 3. Монтморилоніт; 4. Біотит.


153. В яких позиціях кристалічної решітки каолініту локалізований заряд ?

1. В тетраедричній сітці; 2. В октаедричній сітці; 3. Не мають постійного заряду.


154. Якій групі мінералів характерні низькі значення ЄКО ?

1. Кандитам; 2. Слюдам та ілітам; 3. Смектитам.


155. У складі якої з фракцій переважно зосереджений каолініт ?

1. Піщаній; 2. Грубопилуватій; 3. Передколоїдній; 4. Колоїдній.


156. У яких структурах слюд знаходяться катіони Mg в ізоморфній суміші із Fe2+ ?

1. Диоктаедричних; 2. Триоктаедричних; 3. Тетраедричних.


157. В яких позиціях знаходиться Mg відповідно з кристалохімічною формулою біотит-флогопіту: К(Mg,Fe2+)3(OH)2[Al,Si3O10] ?

1. Міжпакетному просторі; 2. В тетраедрах; 3. В октаедрах.


158. Яка величина заряду на елементарну ланку структури іліту ?

1. 0,7–0,9; 2. 1,0; 3. 2,2; 4. 3,0; 5. 3,5.


159. Який з глинистих мінералів є синонімом іліту ?

1. Мусковіт; 2. Біотит; 3. Флогопіт; 4. Гідрослюда.


160. Які з глинистих мінералів є головним природним джерелом калійного живлення рослин ?

1. Каолініт і галуазіт; 2. Мусковіт і біотит; 3. Монтморилоніт і нонтроніт.


161. В яких глинистих мінералах вміст К2О становить 9–11% ?

1. Каолініті; 2. Галуазиті; 3. Мусковіті; 4. Іліті; 5. Монтморилоніті.


162. В яких калій-вмісних глинистих мінералах вміст К2О становить 6–9% ?

1. Каолініті; 2. Галуазиті; 3. Мусковіті; 4. Іліті; 5. Монтморилоніті.


163. Які з не глинистих мінералів відносяться до калій-вмісних ?

1. Кварц і мінерали групи кремнезему; 2. Польові шпати; 3. Плагіоклази.


164. Які мінерали є головним джерелом калійного живлення рослин в бореальних умовах?

1. Польові шпати; 2. Плагіоклази; 3. Слюди та іліти; 4. Смектити.


165. З кристалічних решіток яких мінералів К вивільняється швидше ?

1. Диоктаедричних слюд та ілітів; 2. Триоктаедричних слюд та ілітів;

3. Диоктаедричних монтморилонітів; 4. Польових шпатів.


166. Від чого залежить швидкість вивільнення К в калій-вмісних глинистих мінералах ?

1. Кількості ОН-груп в октаедрах; 2. Орієнтації ОН-груп в октаедрах;

3. Місця розташування ОН-груп в кристалітах мінералів.


167. В якому напрямку зорієнтовані дипольні гідроксильні групи в триоктаедричних слюдах ?

1. Паралельно площині шару; 2. Під гострим кутом до площини шару;

3. Перпендикулярно до площини шару.


168. В яких структурах дипольні гідроксильні групи зорієнтовані під гострим кутом до площини шару ?

1. Диоктаедричних слюдах; 2. Триоктаедричних слюдах; 3. В ніяких.


169. Яке з явищ впливає на швидкість вивільнення К з кристалічної решітки слюд ?

1. Ізоморфне заміщення деякої частини Si на Al в тетраедрах;

2. Ізоморфне заміщення деякої частини Al на Mg в октаедрах;

3. Ізоморфне заміщення деякої частини гідроксильних груп на F-.


170. Що відбувається з К при окисленні Fe2+ до Fe3+ в триоктаедрисних слюдах, за умови, що залізо залишається в кристалічній решітці ?

1. Калій утримується в міжпакетних позиціях з більшою силою;

2. Калій утримується в міжпакетних позиціях з меншою силою;

3. Калій повністю виштовхується з міжпакетних позицій.


171. Що відбувається із триоктаедричними слюдами при окисленні Fe2+ до Fe3+ в октаедрах, за умови, що залізо залишається в кристалічній решітці ?

1. Величина заряду трьохшарового пакету збільшується;

2. Веливина заряду трьохшарового пакету зменшується;

3. Змінюється місце локалізації заряду в трьохшаровому пакеті.


172. Що відбувається з К при окисленні Fe2+ до Fe3+ в триоктаедричних слюдах, за умови, що залізо з кристалічної решітки частково виходить ?

1. Калій утримується в міжпакетних позиціях з більшою силою;

2. Калій утримується в міжпакетних позиціях з меншою силою;

3. Калій повністю виштовхується з міжпакетних позицій.


173. Що відбувається з ОН-групами при окисленні Fe2+ до Fe3+ в триоктаедричних слюдах, за умови, що залізо з кристалічної решітки частково виходить ?

1. Орієнтація ОН-груп змінюється на паралельну площині шару;

2. Орієнтація ОН-груп змінюється на нахилену до площини шару;

3. Орієнтація ОН-груп змінюється на перпендикулярну площині шару.


174. Що є специфічною особливістю ілітів, завдяки якій зростає необмінна сорбція (фіксація) мінералами іонів К+, NH4+, Rb+ і Cs+ ?

1. Наявність міжпакетної сорбції катіонів; 2. Наявність низького заряду;

3. Наявність на бокових сколах кристалітів “клиноподібних” структур.


175. Як зміниться вміст в рослинах радіоактивного 137Cs, на забруднених радіонуклідами ґрунтах, у міру збільшення в ґрунтах мінералів групи ілітів ?

1. Не зміниться; 2. Вміст радіонуклідів збільшиться; 3. Вміст радіонуклідів зменшиться.


176. Який процес активізується при проходженні дренажних вод через слабозвітрену морену з високим вмістом залізистих триоктаедричних ілітів ?

1. Вилуговування; 2. Окислення NH4+до NO2- і NO3-; 3. Відновлення NO3- до NO2- і NH4+.


177. Що відбувається із Fe2+ в октаедричних позиціях біотиту при відновленні і подальшому закріпленні високотоксичного канцерогенного хромат-іону з Cr6+ до Cr3+на бокових відколах біотиту ?

1. Відновлюється; 2. Не змінюється; 3. Окислюється до Fe3+.


178. В яких цілях може бути використана присутність в ґрунтах триоктаедричних слюд та ілітів з Fe2+ в октаедричних позиціях ?

1. Для окислення органічних сполук; 2. Для детоксикації ґрунтів і їх очищення від токсичних сполук; 3. Для підвищення родючості ґрунтів.


179. До яких шаруватих силікатів відносяться мінерали монтморілонітової групи ?

1. Двохшарових; 2. Трьохшарових; 3. Чотирьохшарових.


180. Який синонім використовують для мінералів монтморилонітової групи ?

1. Кандити; 2. Іліти; 3. Смектити; 4. Хлорити.


181. Яка група глинистих мінералів характеризується узагальненою кристалохімічною формулою типу (Ca, Mg, …)(Al, Fe3+, Mg)2(OH)2 [(Si, Al)4O10]n H2O ?

1. Кандити; 2. Смектити; 3. Хлорити; 4. Слюди й іліти.


182. Як називаються диоктаедричні глинисті мінерали з узагальненою кристалохімічною формулою типу (Ca, Mg, …)(Al, Fe3+, Mg)2(OH)2 [(Si, Al)4O10]n H2O і високим вмістом Fe в октаедрах ?

1. Каолініти; 2. Іліти; 3. Монтморилоніти; 4. Нонтроніти; 5. Бейделіти.


183. Як називаються диоктаедричні глинисті мінерали з узагальненою кристалохімічною формулою типу (Ca, Mg, …)(Al, Fe3+, Mg)2(OH)2 [(Si, Al)4O10]n H2O, зарядом в тетраедричній сітці, що виникає за рахунок ізоморфного заміщення Sі4+ на Al3+ ?

1. Каолініти; 2. Іліти; 3. Монтморилоніти; 4. Нонтроніти; 5. Бейделіти.


184. Як називаються диоктаедричні глинисті мінерали з узагальненою кристалохімічною формулою типу (Ca, Mg, …)(Al, Fe3+, Mg)2(OH)2 [(Si, Al)4O10]n H2O, зарядом в октаедричній сітці, що виникає за рахунок ізоморфного заміщення Al3+на Mg2+ ?

1. Каолініти; 2. Іліти; 3. Монтморилоніти; 4. Нонтроніти; 5. Бейделіти.


185. До якого типу структур належать мінерали монтморилонітової групи ?

1. Тетраедричних; 2. Диоктаедричних; 3. Триоктаедричних.


186. Яка група мінералів може мати заряд, частково локалізований в тетраедричній, а частково в октаедричній сітках одночасно ?

1. Кандити; 2. Слюди та іліти; 3. Смектити; 4. Хлорити.


187. Який заряд мають мінерали монтморилонітової групи ?

1. 0,2–0,6; 2. 0,6–0,9; 3. 1,0; 4. 1,0–1,5.


188. Яка характерна і важлива риса притаманна всім смектитам ?

1. Ізоморфізм як в тетраедрах так і в октаедрах; 2. Низька величина заряду;

3. Невисока дисперсність мінеральних часток;


189. Завдяки чому в монтморилонітах виникає низький заряд ?

1. Високому ступеню ізоморфного заміщення іонів у кристалітах;

2. Низькому ступеню ізоморфного заміщення іонів у кристалітах;

3. Відсутності гетеровалентного ізоморфізму.


190. Чи впливає на величину заряду мінералів монтморилонітової групи те, в яких кристалографічних позиціях він локалізований ?

1. Впливає суттєво; 2. Слабо впливає; 3. Не впливає.


191. Як впливає величина заряду мінералів монтморилонітової групи на зв'язок між пакетами через міжпакетні катіони кристалічної решітки ?

1. Призводить до сильної електростатичної взаємодії між трьохшаровими пакетами і міжпакетними катіонами; 2. Призводить до слабкої електростатичної взаємодії між трьохшаровими пакетами і міжпакетними катіонами; 3. Ніяким чином не впливає.


192. Чи впливає місце розташування заряду на силу електростатичної взаємодії між негативно зарядженими трьохшаровими пакетами смектитів і міжпакетними катіонами ?

1. Не впливає; 2. Впливає; 3. Не доведено ступінь впливу.


193. В яких кристалографічних позиціях смектитів має локалізуватись заряд, щоб сила електростатичної міжпакетної взаємодії була найменшою ?

1. Тетраедрах; 2. Октаедрах; 3. Міжпакетному просторі.


194. В яких кристалографічних позиціях смектитів має локалізуватись заряд, щоб сила електростатичної міжпакетної взаємодії була найбільшою ?

1. Тетраедрах; 2. Октаедрах; 3. Міжпакетному просторі.


195. Чи змінюється сила електростатичної взаємодії між негативно зарядженими трьохшаровими пакетами і міжпакетними катіонами глинистих мінералів залежно від відстані між ними ?

1. Зменшується пропорційно квадрату відстані між різнойменно зарядженими частками; 2. Збільшується пропорційно квадрату відстані між різнойменно зарядженими частками; 3. Не змінюється.


196. Яким чином здійснюється зв'язок між пакетами глинистих мінералів ?

1. Через Оксисен октаедричної сітки; 2. Через гідроксильні групи;

3. Через міжпакетні катіони.


197. Які з глинистих мінералів відзначаються дуже лабільною кристалічною решіткою ?

1. Кандити; 2. Слюди та іліти; 3. Смектити; 4. Хлорити.


198. Як змінюються параметри кристалічної решітки смектитів при їх насиченні водою чи органічними сполуками ?

1. Збільшуються по осі с; 2. Зменшуються по осі с; 3. Не змінюються.


199. Як змінюються параметри кристалічної решітки смектитів при їх дегідратації ?

1. Збільшуються по осі с; 2. Зменшуються по осі с; 3. Не змінюються.


200. Якій групі глинистих мінералів притаманний міжпакетний радіус 17,0 А ?

1. Кандитам; 2. Слюдам та ілітам; 3. Смектитам; 4. Хлоритам.


201. Якій групі глинистих мінералів притаманний міжпакетний радіус 1,7 А ?

1. Кандитам; 2. Слюдам та ілітам; 3. Смектитам; 4. Хлоритам.


202. Якій групі глинистих мінералів притаманний міжпакетний радіус 10,0 А ?

1. Кандитам; 2. Слюдам та ілітам; 3. Смектитам; 4. Хлоритам.


203. У якій з фракції гранулометричних елементів зосереджені мінерали монтморилонітової групи ?

1. Пилуватій; 2. Передколоїдній; 3. Колоїдній; 4. Піщаній.


204. Який вигляд на електронних мікрофотографіях мають частки каолініту ?

1. Правильних гексагональних пластинок і агрегатів у формі “книжок”;

2. Трубчастої або сферичної форми; 3. Сферичних агрегатів або лусочок.


205. Який вигляд на електронних мікрофотографіях мають частки монтморилоніту ?

1. Правильних гексагональних пластинок і агрегатів у формі “книжок”;

2. Трубчастої або сферичної форми; 3. Сферичних агрегатів або лусочок.


206. Які з глинистих мінералів володіють дуже високою міжпакетною сорбцією речовин ?

1. Кандити; 2. Слюди та іліти; 3. Смектити; 4. Хлорити.


207. На яких поверхнях кристалітів мінералів монтморилонітової групи можливі реакції обміну, вбирання і десорбції речовини ?

1. На зовнішніх; 2. На внутрішніх; 3. На зовнішніх і внутрішніх.


208. На яких поверхнях кристалітів мінералів каолінітової групи можливі реакції обміну, вбирання і десорбції речовини ?

1. На зовнішніх; 2. На внутрішніх; 3. На зовнішніх і внутрішніх.


209. Яким мінералам притаманна загальна питома поверхня 600–800 м2/г мінералу і ЄКО в межах 800–1500 ммоль екв/кг.

1. 1. Кандитам; 2. Слюдам та ілітам; 3. Смектитам; 4. Хлоритам.


210. Яким мінералам притаманна загальна питома поверхня 40–200 м2/г мінералу і ЄКО в межах 10–25 ммоль екв/кг.

1. 1. Кандитам; 2. Слюдам та ілітам; 3. Смектитам; 4. Хлоритам.


211. Від чого залежить рН залежна обмінна сорбція і кислотність глинистих мінералів ?

1. Ізоморфних заміщень в тетраедрах; 2. Ізоморфних заміщень в октаедрах;

3. Від гідроксильних груп ОН на бокових відколах кристалітів.


212. За яких умов можливе утворення монтморилоніту синтетичним шляхом ?

1. Не можливе за будь яких умов;

2. Можливе за умов осадження з ґрунтового розчину, збагаченого Si і Mg, нейтральної чи слабо лужної реакції і утрудненого дренажу;

3. Можливе за умов осадження з ґрунтового розчину, збагаченого Al і Mg, нейтральної чи слабо лужної реакції і доброго дренажу.


213. Яких властивостей набувають ґрунти при значному вмісті у їхньому складі мінералів монтморилонітової групи ?

1. Високі значення ЄКО, набухання, водоутримуючої здатності;

2. Низькі значення ЄКО, набухання, водоутримуючої здатності;

3. Низькі значення ЄКО, сильно набухають, мала водоутримуюча здатність.


214. Яких властивостей набувають ґрунти при значному вмісті у їхньому складі мінералів каолінітової групи ?

1. Високі значення ЄКО, набухання, водоутримуючої здатності;

2. Низькі значення ЄКО, набухання, водоутримуючої здатності;

3. Низькі значення ЄКО, сильно набухають, мала водоутримуюча здатність.


215. За яких обставин набухання монтморилоніту стає практично не обмеженим ?

1. В складі ҐВК переважає Са; 2. В складі ҐВК переважає Al;

3. В складі ҐВК переважає Na; 4. За ніяких обставин.


216. Що може перешкодити необмеженому набуханню монтморилоніту ?

1. Низький вміст гумусу в ґрунті; 2. Висока концентрація в ґрунтовому розчині легкорозчинних солей; 3. Низький вміст глинистого матеріалу в ґрунті.


217. В що перетворюється при зволоженні ґрунтова маса монтморилонітового складу, коли ҐВК насичений Na, а вміст агрегуючих компонентів (гумус, електроліти) низький ?

1. Розтріскується, покривається тріщинами, твердіє;

2. Запливає, проявляється злитизація, липкість, висока пластичність;

3. Добре оструктурюється, збільшується пористість і аерація.


218. Яка група мінералів переважає в ґрунтах мікрорельєфу типу “гільгаї” ?

1. Каолініт і галуазит; 2. Слюди та іліт; 3. Монтморилоніт; 4. Хлорит.


219. Як впливають мінерали монтморилонітової групи на агрохімічні властивості ґрунту ?

1. Покращують агрохімічні властивості ґрунту; 2. Погіршують агрохімічні властивості ґрунту; 2. Не впливають на агрохімічні властивості ґрунту.


220. Як впливає монтморилонітовий склад ґрунту на його буферність ?

1. Буферність ґрунту підвищується; 2. Буферність ґрунту знижується;

3. Буферність ґрунту практично не змінюється.


221. В якому діапазоні рН ґрунти монтморилонітового складу мають найвищу катіонно-обмінну буферність ?

1. Менше 4,2; В діапазоні 4,2–5,0; 3. Більше 5,0.


222. За яких обставин в ґрунтах монтморилонітового складу різко покращується агрегація і водні властивості ?

1. Високого вмісту в ҐВК Na; 2. Високого вмісту фізичної глини; 3. Високого вмісту гумусу гуматного складу.


223. Через які механізми відбувається взаємодія глинистих мінералів з гумусовими кислотами ?

1. Через хімічні мостики за формулою Гапона;

2. Через Н і О карбоксильних груп гумусових кислот з одного боку і О та Н, на базальних гранях і бокових сколах кристалітів з другого;

3. Через міжпакетні катіони глинистих мінералів.


224. За якого значення рН можливе проникнення цілих недисоційованих молекул ФК в міжпакетні проміжки монтморилоніту з утворенням внутрішньосферного комплексу ?

1. Менше 5,0; 2. Від 5,0 до 7,0; 3. Більше 7,0.


225. В яких кристалографічних позиціях мінералів монтморилонітової групи знаходиться Са, згідно формули: (Ca, Mg, …)(Al, Fe3+, Mg)2(OH)2 [(Si, Al)4O10]n H2O ?

1. Тетраедричних; 2. Октаедричних; 3. Міжпакетному просторі.


226. Про що свідчить наявність Si і Al у фігурних дужках, заключених у свою чергу, в квадратні дужки ?

1. Наявність ізовалентного ізоморфізму в тетраедричній сітці мінералу;

2. Наявність гетеровалентного ізоморфізму в тетраедричній сітці мінералу;

3. Наявність ізовалентного ізоморфізму в октаедричній сітці мінералу;

4. Наявність гетеровалентного ізоморфізму в міжпакетному просторі.


227. Як називається закон, відповідно до якого сила електростатичної взаємодії між негативно зарядженими трьох- чи двохшаровими пакетами і міжпакетними катіонами глинистих мінералів послаблюється пропорційно квадрату відстані між різнойменно зарядженими частками ?

1. Закон Авогадро; 2. Закон Гапона; 3. Закон Кулона; 4. Закон Фука.


228. Яка група глинистих силікатів має однакову кількість шарів у пакетах ?

1. Каолініт і монтморилоніт; 2. Монтморилоніт і хлорит;

3. Іліт і нонтроніт; 4. Бейделіт і галуазит; 5. Гідрослюда і хлорит.


229. Яка група глинисти силікатів має різну кількість шарів у пакетах ?

1. Біотит і бейделіт; 2. Каолініт і флогопіт; 3. Нонтроніт і біотит;

4. Мусковіт і нонтроніт.; 5. Серицит і монтморилоніт.


230. Ґрунти (за умови їхньої малогумусності) і ґрунтотворні породи якого мінералогічного складу глинистої фракції мають несприятливі водно-фізичні і фізико-хімічні властивості?

1. Каолінітового; 2. Гідрослюдистого; 3. Монтморилонітового.


231. Які глинисті мінерали застосовують для очищення ґрунтів і вод від різних забруднюючих речовин (важких металів, неіонних токсичних органічних сполук) ?

1. Кандити; 2. Гідрослюди; 3. Смектити; 4. Хлорити.


232. Що таке “органоглини” ?

1. Монтморилоніти, модифіковані шляхом насичення міжпакетного простору катіонами алкіламінів з довгими ланцюговими структурами;

2. Каолініти, модифіковані шляхом насичення октаедричного шару катіонами алкіламінів з довгими ланцюговими структурами;

3. Глинисто-гумусові адгезійні комплекси, утворені шляхом дегідратації органо-мінеральних похідних гумусових кислот.


233. До якої групи шаруватих силікатів належать мінерали групи вермикуліту ?

1. Двохшарових; 2. Трьохшарових; 3. Чотирьохшарових.


234. Кристалічна решітка якого мінералу докорінно відрізняється від вермикулітової ?

1. Каолініту; 2. Іліту; 3. Мусковіту; 4. Монтморилоніту; 5. Гібситу.


235. Яка кристалохімічна формула характеризує триоктаедричний вермикуліт ?

1. (Ca, Al, …)(Mg, Fe)3(OH)2[(Si,Al)4O10]4H2O;

2. (Ca, Mg, …)(Mg, Fe)3(OH)2[(Si,Al)4O10]4H2O;

3. (Ca, Mg, …)(Al)2(OH)2[(Si,Al)4O10]4H2O.


236. В якій частині кристалічної решітки вермикуліту локалізований заряд ?

1. Тетраедричній сітці; 2. Октаедричній сітці; 3. Міжпакетному просторі;

4. Частково в тетраедричній, а частково в октаедричній сітках.


237. Який знак заряду виникає у вермикуліту при гетеровалентному ізоморфізмі ?

1. Позитивний; 2. Негативний; 3. Немає заряду.


238. Яка частка іонів Si тетраедричної сітки вермикуліту заміщається на Al при гетеровалентному ізоморфізмі ?

1. До 14%; 2. Від 14 до 25%; 3. Від 25 до 50%; 4. Більше 50%.


239. Яка величина заряду на елементарну ланку мінералів групи вермикуліту ?

1. 0,2 – 0,6; 2. 0,6 – 0,9; 3. 0,6 – 1,0; 4. Більше 1,0.


240. Яка величина заряду вермикуліту відносно іліту і монтморилоніту ?

1. Більший ніж в іліту; 2. Менший ніж у монтморилоніту;

3. Більший ніж в іліту і монтморилоніту;

4. Менший ніж в іліту, але більший за монтморилоніт.


241. Який з глинистих мінералів належить до групи лабільних ?

1. Галуазит; 2. Каолініт; 3. Мусковіт; 4. Вермикуліт.


242. Лабільність якого з мінералів ближча до монтморилоніту ?

1. Галуазиту; 2. Каолініту; 3. Мусковіту; 4. Вермикуліту.


243. Якому з трьохшарових глинистих мінералів властиве необмежене набухання ?

1. Мусковіту; 2. Іліту; 3. Монтморилоніту; 4. Вермикуліту.


244. Скільки молекул води міститься в міжпакетному проміжку на одну елементарну ланку вермикуліту ?

1. Дві; 2. Три; 3. Чотири; 4. Десять; 5. Необмежена кількість.


245. Як виглядають частки вермикуліту на електронних мікрофотографіях ?

1. У формі гексагональних пластинок; 2. У формі агрегатів типу “книжок”;

3. У формі сферичних агрегатів чи лусочок.


246. Яка величина ЄКО у вермикуліту ?

1. 100 – 150 ммоль екв/кг; 2. 800 – 1500 ммоль екв/кг;

3. 1300 – 2000 ммоль екв/кг; 4. Більше 2000 ммоль екв/кг.


247. У якого з глинистих мінералів більша величина міжпакетної сорбції ?

1. Каолініту; 2. Іліту; 3. Монтморилоніту; 4. Вермикуліту.


248. Що сприяє міцному закріпленню іонів K+, NH4+, Cs+ в міжпакетних позиціях вермикуліту ?

1. Висока енергія гідратації; 2. Мала енергія гідратації;

3. Відповідність іонних радіусів цих катіонів міжпакетному проміжку;

4. Відповідність іонних радіусів цих катіонів розмірам гексагональних

пустот тетраедричної сітки.


249. До чого призводить активне витіснення з міжпакетних позицій вермикуліту сильно гідратованих катіонів Ca2+, Mg2+, слабо гідратованими катіонами K+, NH4+, Cs+ ?

1. Розширення кристалічної решітки; 2. Стискування кристалічної решітки;

3. Необмеженого набухання мінералу.


250. В якому діапазоні рН суттєво змінюється величина ЄКО вермикулітів ?

1. В кислому; 2. В лужному; 3. Практично не залежить від величини рН.


251. Що відбувається з вермикулітом при його нагріванні ?

1. Структура кристалічної решітки практично не змінюється;

2. Ущільнюється і стискується в клубочок;

3. Розшаровується і скручується у видовжені червоподібні палички і стовпці.


252. Які з мінералів мають значний вплив на режим калійного і амонійного живлення рослин ?

1. Каолініт; 2. Галуазит; 3. Вермикуліт; 4. Ортоклаз.


253. Явище необмінної фіксації іонів K+, NH4+ є позитивним чи негативним з точки зору агрономії ?

1. Позитивним; 2. Негативним; 3. І позитивним, і негативним.


254. Яка буферність ґрунтів з високим вмістом вермикуліту (за умови, що буферні реакції проходять у межах катіонно-обмінної буферної зони) при взаємодії цих ґрунтів з кислими опадами чи речовинами ?

1. Висока; 2. Низька; 3. Не змінюється.


255. Який з глинистих мінералів найкраще використовувати для очищення води і ґрунту від забруднення радіонуклідами і важкими металами ?

1. Каолініт; 2. Мусковіт; 3. Монтморилоніт; 4. Вермикуліт.


256. Як потрібно модифікувати вермикуліт, щоб він ефективно вбирав бензол, толуол та інші органічні токсиканти ?

1. Наситити вермикуліт гумусовими речовинами;

2. Ввести в міжпакетні позиції вермикуліту алкіл-амонійні іони;

3. Ввести в міжпакетні позиції вермикуліту високогідратні катіони.


257. До якої групи шаруватих силікатів належать мінерали групи хлоритів ?

1. Двохшарових; 2. Трьохшарових; 3. Чотирьохшарових.


258. Яким індексом правильно позначаються мінерали групи хлоритів ?

1. 1:1; 2. 1:2; 3. 2:1; 4. 2:2; 5. 2:1:1.


259. До якої групи мінералів відносяться шаруваті силікати, в кристалічній решітці яких трьохшаровий пакет типу 2:1, чергується зі ще одним додатковим октаедричним шаром ?

1. Кандитів; 2. Слюд та ілітів; 3. Смектитів; 4. Хлоритів.


260. У якого з глинистих мінералів у кристалічній решітці є різні за складом октаедричні сітки ?

1. Каолініт; 2. Іліт; 3. Монтморилоніт; 4. Хлорит; 5. Вермикуліт.


261. Яка головна відмінність додаткового октаедричного шару чотирьохшарових силікатів від його аналогу, заключного між двома тетраедричними сітками в трьохшаровому пакеті?

1. Наявність в ньому локалізованого заряду;

2. Усі вершини октаедрів зайняті тільки гідроксильними групами ОН;

3. Усі вершини октаедрів зайняті тільки Оксисеном.


262. Яка група глинистих мінералів має однакові пакети ?

1. Каолініт – нонтроніт; 2. Біотит – вермикуліт; 3. Іліт – хлорит.


263. Який з октаедричних шарів чотирьохшаруватих силікатів у своїх вершинах має різні іони ?

1. Заключений між октаедричними сітками трьохшарових пакетів;

2. Розміщений між октаедричними сітками суміжних трьохшарових пакетів;

3. Всі октаедричні шари у вершинах мають різні катіони.


264. Чим компенсується надлишковий заряд трьохшарового пакету хлоритів, що виникає при ізоморфному заміщенні Si на Al чи Fe в тетраедрах ?

1. Міжпакетною сорбцією катіонів;

2. Приєднанням додаткового октаедричного шару;

3. Міжпакетною сорбцією аніонів.


265. Для якого шару кристалічної решітки хлоритів притаманний гетеровалентний ізоморфізм ?

1. Тетраедричного; 2. Октаедричного; 3. Тетраедричного і октаедричного.


266. У якому шарі кристалічної решітки чотирьохшарових силікатів має місце ізоморфне заміщення двохвалентних катіонів (Fe2+, Mg2+) трьохвалентними (Al3+ Fe3+) ?

1. Тетраедричному шарі; 2. Октаедричному шарі трьохшарового пакету;

3. Додатковому октаедричному шарі; 4. Ні в одному з шарів.


267. Яка узагальнена формула характеризує триоктаедричний хлорит ?

1. (Me2+, Me3+)3(OH)2[(Si,Al)4O10] (Me2+, Me3+)(OH)6;

2. (Me2+, Me3+)3(OH)2[(Si,Al)4O10] (Me2+, Me3+);

3. (Me2+, Me3+)3(OH)2[(Si,Al)4O10] (Me2+, Me3+)(OH)2.


268. Які члени в кристалохімічній формулі триоктаедричного хлориту розташовані у вершинах додаткового октаедричного шару ?

1. (Me2+, Me3+)3(OH)2; 2. [(Si,Al)4O10]; 3. (OH)2; 4. (OH)6.


269. Які члени в кристалохімічній формулі триоктаедричного хлориту розташовані в центрі і у вершинах додаткового октаедричного шару ?

1. (Me2+, Me3+)3(OH)2; 2. (Me2+, Me3+)(OH)2; 3. (Me2+, Me3+) (OH)6.


270. Що таке клинохлори ?

1. Диоктаедричні монтморилоніти з переважанням Mg;

2. Триоктаедричні хлорити з переважанням Mg;

3. Диоктаедричні іліти з переважанням Fe2+;

4. Триоктаедричні хлорити з переважанням Fe2+.


271. Що таке шамозити ?

1. Диоктаедричні монтморилоніти з переважанням Mg;

2. Триоктаедричні хлорити з переважанням Mg;

3. Диоктаедричні іліти з переважанням Fe2+;

4. Триоктаедричні хлорити з переважанням Fe2+.


272. Які глинисті мінерали можна вважати одночасно диоктаедричними і триоктаедричними ?

1. Хлорити; 2. Монтморилоніти; 3. Вермикуліти. 4. Каолініти.


273. Яка з груп глинистих мінералів не здатна до міжпакетної сорбції ?

1. Слюди та іліти; 2. Монтморилоніти; 3. Вермикуліти; 4. Хлорити.


274. До якої групи глинистих мінералів належать трьохшарові хлорити ?

1. З рухомою (лабільною) кристалічною решіткою;

2. З жорсткою (нелабільною) кристалічною решіткою;

3. З лабільною і нелабільною кристалічною решіткою одночасно.


275. У якій фракції гранулометричних часток ґрунту переважають хлорити ?

1. Піщаній; 2. Пилуватій; 3. Мулистій; 4. Колоїдній.


276. Котра група глинистих мінералів має таку ж величину ЄКО як клинохлор ?

1. Каолініти; 2. Слюди та іліти; 3. Монтморилоніти; 4. Вермикуліти.


277. Яка величина ЄКО незвітрених хлоритів ?

1. 10–30 ммоль екв/кг; 2. 80–100 ммоль екв/кг; 3. 120–150 ммоль екв/кг.


278. Які з глинистих мінералів не впливають на сорбційні властивості ґрунту ?

1. Флогопіт; 2. Нонтроніт; 3. Шамозит; 4. Вермикуліт.


279. У яких глинистих мінералах з групи хлоритів в основному і додатковому октаедричних шарах переважають трьохвалентні катіони – Fe3+ і Al3+ ?

1. Диоктаедричних хлоритах; 2. Триоктаедричних хлоритах;

3. Комбінованих ди- і триоктаедричних хлоритах.


280. Які бувають хлорити за типом заповнення октаедричного шару ?

1. Диоктаедричні; 2. Триоктаедричні; 3. Комбіновані ди- і триоктаедричні;

4. Диоктаедричні, триоктаедричні і комбіновані.


281. Які глинисті мінерали мають кристалічну решітку перехідного типу від 2:1 до 2:1:1 ?

1. Галуазит; 2. Флогопіт; 3. Бейделіт; 4. Шамозит; 5. Ґрунтовий хлорит.


282. Який з глинистих мінералів має в кристалічній решітці октаедричний шар у вигляді окремих фрагментів ?

1. Каолініт; 2. Біотит; 3. Нонтроніт; 4. Клинохлор; 5. Ґрунтовий хлорит.


283. Яким терміном названі окремі фрагменти октаедричного шару чотирьохшарових силікатів ?

1. Острови; 2. Атоли; 3. Кільця; 4. Рифи.


284. Які прошарки переважають в міжпакетному матеріалі кристалічних решіток ґрунтових хлоритів ?

1. Ca(OH)2+, Са(ОН)2+; 2. Al(OH)2+, Al(OH)2+, або Fe(OH)2+, Fe(OH)2+;

3. Al(OH) 2+ і Al(OH)2+; 4. Компоненти силікатного складу.


285. Який заряд мають фрагменти структури ґрунтових хлоритів ?

1. Позитивний; 2. Негативний; 3. Електронейтральні.


286. Який матеріал знаходиться в крайових позиціях міжпакетних проміжків ґрунтових хлоритів ?

1. Ca(OH)2+, Са(ОН)2+; 2. Al(OH)2+, Al(OH)2+, або Fe(OH)2+, Fe(OH)2+;

3. Al(OH) 2+ і Al(OH)2+; 4. Компоненти силікатного складу.


287. Як називаються ґрунтові хлорити за Джексоном (Jackson, 1968) ?

1. Soils chlorite; 2. Ferrum soils chlorite; 3. Aluminous soils chlorite.


288. Від чого залежить величина ЄКО ґрунтових хлоритів ?

1. Структури трьохшарового пакету;

2. Повноти заповнення міжпакетних проміжків фрагментами додаткової

октаедричної сітки;

3. Матеріалу, розташованого в крайових позиціях міжпакетних проміжків;

4. Від усіх зазначених позицій.


289. Якого походження мінерали групи ґрунтових хлоритів ?

1. Гіпергенного; 2. Не гіпергенного; 3. Змішаного.


290. Як називається теорія ґенези ґрунтових хлоритів з лабільних шаруватих силікатів ?

1. Деградаційна; 2. Аградаційна; 3. Реградаційна; 4. Автодеградаційна.


291. Яким компонентом слід збагатити ґрунтовий розчин, щоб з вермикуліту чи монтморилоніту утворились ґрунтові хлорити ?

1. Іонами гідроксокомплексів Са; 2. Іонами гідроксокомплексів Na;

3. Іонами гідроксокомплексів Al; 4. Оксидами Si.


292. У якому випадку в лабораторних умовах можна синтезувати з монтморилоніту диоктаедричний хлорит ?

1. При певному співвідношенні в системі Al у розчині (рН<4) та монтморилоніту.

2. При певному співвідношенні в системі Al у розчині (рН>6) та монтморилоніту;

3. При певному співвідношенні в системі Al у розчині (рН 4–6) та монтморилоніту.


293. Як називається теорія ґенези ґрунтових хлоритів з класичних хлоритів ?

1. Деградаційна; 2. Аградаційна; 3. Реградаційна; 4. Автодеградаційна.


294. Як називається теорія ґенези ґрунтових хлоритів за рахунок витіснення Al з тетраедричних позицій в міжпакетний простір кристалічної решітки трьохшарових силікатів (слюди, вермикуліти) ?

1. Деградаційна; 2. Аградаційна; 3. Реградаційна; 4. Автодеградаційна.


295. Яка особливість структури ґрунтових хлоритів є визначальною у їхньому впливі на ґрунтові властивості ?

1. Кількість шарів у кристалічній решітці;

2. Наявність додаткового октаедричного шару;

3. Ступінь заповнення міжпакетного простору “атолами”.


296. До чого призводить високий вміст в ґрунті ґрунтових хлоритів ?

1. Зниження незалежної від рН ЄКО ґрунту;

2. Підвищення незалежної від рН ЄКО ґрунту;

3. ЄКО ґрунту не залежить від кількості в ньому ґрунтових хлоритів.


297. До чого може призвести високий вміст в мінералогічному складі ґрунту ґрунтових хлоритів ?

1. Суттєвої зміни гранулометричного складу ґрунту;

2. Підвищення гідролітичної кислотності ґрунту;

3. Зміни якісного складу ґрунтового гумусу.


298. За яких значень рН прошарки гідрокомплексів Al ґрунтових хлоритів піддаються розчиненню ?

1. В межах алюмінієвої буферної здатності з рН<4,2;

2. В межах катіонно-обмінної буферної зони з рН 4,2–5,0;

3. В межах лужного діапазону рН>7.


299. Як називаються тонкодисперсні шаруваті силікати, в кристалічній решітці яких по осі с чергуються пакети, що належать окремим індивідуальним мінералам ?

1. Комплексношаруваті; 2. Різношаруваті; 3. Змішаношаруваті.


300. Якій групі глинистих мінералів відповідає абревіатура АВАВАВ… ?

1. Кандитам; 2. Смектитам;; 3. Змішаношаруватим мінералам; 4. Хлоритам.


301. Як називається група глинистих мінералів, в кристалічній решітці яких пакет одного індивідуального мінералу (А) завжди закономірно чергується з пакетом іншого (В) по типу (АВАВАВ..) ?

1. Упорядковані; 2. Узгоджені; 3. Урівноважені.


302. Як позначається група глинистих мінералів, в кристалічній решітці яких пакет одного індивідуального мінералу (А) завжди закономірно чергується з пакетом іншого (В) в рівних пропорціях (1:1) ?

1. АВАВАВ…; 2. АВАААВ…; 3. ААВААВААВ…; 4. ААВВААВВ….


303. Як позначається група глинистих мінералів, в кристалічній решітці яких пакет одного індивідуального мінералу (А) завжди закономірно чергується з пакетом іншого (В) в різних пропорціях (2:1) ?

1. АВАВАВ…; 2. АВАААВ…; 3. ААВААВААВ…; 4. ААВВААВВ….


304. Як називається група глинистих мінералів, в кристалічній решітці яких пакет іліту закономірно чергується з пакетом монтморилоніту по закону АВАВАВ… ?

1. Гекторитом; 2. Ректоритом; 3. Коренситом; 4. Стівенситом.


305. Як називається група глинистих мінералів, в кристалічній решітці яких пакет монтморилоніту закономірно чергується з пакетом хлориту по закону АВАВАВ… ?

1. Гекторитом; 2. Ректоритом; 3. Коренситом; 4. Стівенситом.


306. Як називається група глинистих мінералів, в кристалічній решітці яких пакет одного індивідуального мінералу мозаїчно (не за правилом) чергується з пакетом іншого ?

1. Неупорядковані; 2. Неузгоджені; 3. Неврівноважені.


307. Які властивості характерні для всієї групи глинистих мінералів, у кристалічній решітці яких наявне чергування пакетів різних індивідуальних мінералів ?

1. Однакова ЄКО; 2. Однакова сила заряду; 3. Однакова форма часток;

4. Однакова лабільність кристалітів; 5. Немає спільних властивостей.7280148837198653.html
7280183964423090.html
7280297724878193.html
7280369009836492.html
7280518651050380.html